Vyučovací proces

Vzdelávanie

Snažíme sa našim študentom poskytnúť čo najkvalitnejšie vzdelanie, ktoré im umožní úspešný štart na vysokých školách. K tomu prispieva nie len kvalifikovanosť pedagogického zboru, ale aj inovatívne metódy a prostriedky používané vo vyučovacom procese. Preferujeme multimediálny spôsob výučby! Javorka disponuje viacerými učebňami vybavenými modernou digitálnou technikou , ako sú: interaktívne tabule, dataprojektory, počítače, digitálne meracie prístroje na príslušné odborné predmety, či laboratória s multimediálnou podporou.

Výchova

Výchovné pôsobenie na študentov je realizované prostredníctvom individuálneho prístupu vyučujúcich pedagógov, triednych učiteľov, výchovných poradcov a vedenia školy so zameraním na dodržovanie zásad školského poriadku, dochádzky na vyučovanie, dosahovanie požadovaných veľmi dobrých a výborných študijných výsledkov a v neposlednom rade na upevňovanie zásad zdvorilosti, čestnosti, tolerancie a etického či náboženského kódexu.

Ciele vyučovacieho procesu

Našim hlavným cieľom je premeniť tradičnú školu na školu modernú! To znamená, aby sa zmyslom výchovy a vzdelávania u nás stala nielen kvantita získaných vedomostí, zručností a postojov, ale aby cieľom bol súhrn kvalitných poznatkov, ktoré absolvent vzdelávacieho programu bude vedieť prakticky využiť pre vlastný rozvoj.

Chceme premeniť encyklopedické memorovanie vedomostí v tradičnej škole na tvorivo-humanistickú a zážitkovo-hodnotovú výchovu a vzdelávanie s dôrazom na jedinečnosť každého človeka, na jeho progresívny rozvoj pre život v novom tisícročí.

Charakteristika vyučovacieho procesu

Priemerný človek si zapamätá približne:

(Fredmann,1971)

Pre nás na Javorke je záver jednoznačný – čím rozmanitejším spôsobom sa človek učí, tým je účinnosť zapamätávania vyššia. A preto učíme rozmanito!

Cisco