Škola

Denné štúdium

študijný odbor: 79025 74 gymnázium – bilingválne štúdium (pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy)

Dĺžka štúdia: päť rokov (v prvom ročníku výrazná jazyková príprava)

študijný odbor: 7902500-gymnázium s rozšíreným počtom hodín cudzích jazykov alebo informatiky

Dĺžka štúdia: 8 – ročná

V oboch študijných odboroch sa štúdium ukončuje maturitnou skúškou a absolvent získava úplné stredoškolské štúdium.

Čo garantujeme

  1. výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa zabezpečuje podľa príslušného školského vzdelávacieho programu
  2. vyučovanie sa realizuje v učebniach.Okrem klasických učební sú k dispozícii aj odborné učebne biológie, chémie, fyziky, informatiky a cudzích jazykov
  3. mimoriadnu pozornosť venujeme jazykovej príprave. Našim cieľom je, aby náš absolvent aktívne ovládal cudzí jazyk
  4. pre športové aktivity je k dispozícii telocvičňa, posilňovňa a dve ihriská

Charakteristika

Všeobecné stredoškolské vzdelávanie je nevyhnutnou podmienkou na rozvoj intelektuálneho potenciálu a všeobecnú kultivovanosť osobnosti potrebnú na adaptabilitu a na získanie príslušnej kvalifikácie. Jeho poslaním je dosiahnuť všestrannú vzdelanosť, tvorivosť, samostatnosť a adaptabilitu v uvažovaní a konaní mladých ľudí.

Poslanie školy

Hodnotový systém školy

Strategické ciele školy

Cisco