CVČ

S platnosťou od 1.1.2013 na základe Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a jeho dodatkov je zmenený názov organizačnej zložky Školské stredisko záujmovej činnosti pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves na Centrum voľného času pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves.

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase počas celého školského roka.

Centrum voľného času sa spravidla člení podľa záujmových oblastí na záujmové útvary. Ponuka krúžkov v CVČ je členená do štyroch kategórií:

Do CVČ je možné sa prihlásiť vyplnením prihlášky, ktorá sa podáva spolu so vzdelávacím poukazom.

Cisco