Vzdelávacie poukazy

Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami. Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah činností je odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných predmetov. Záujmové vzdelávanie je poskytované v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku.

Vzdelávacie poukazy vydávajú školy každému žiakovi najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a ten ich odovzdá škole alebo školskému zariadeniu, ktoré ho prijalo na záujmové vzdelávanie, najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnotu poukazu určuje na každý kalendárny rok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V roku 2011 je to suma 28 eur.

Bližšie podrobnosti nájdete v Nariadení vlády SR č. 630/2008.

Cisco