Kultúrne poukazy

Kultúrny poukaz reprezentuje osobitný príspevok štátu na podporu prístupu žiakov a učiteľov základných škôl a študentov a učiteľov stredných škôl ku kultúrnym hodnotám. Distribuuje ho Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom základných a stredných škôl, ktoré sa do projektu zapojili. Žiak alebo učiteľ sa po prevzatí poukazu stáva jeho majiteľom. Majiteľ môže poukaz použiť na zvýšenie kultúrneho povedomia v rámci vyučovania i mimo neho v tých kultúrnych inštitúciách, ktoré sa do projektu zapojili, a to na úhradu vstupného (napr. v divadlách, múzeách, galériách a pod.) alebo na úhradu služby spojenej so sprístupnením kultúrnych hodnôt (napr. v knižnici, osvetovom stredisku a pod.).

Pri úhrade je možné použiť celý blok kultúrnych poukazov v hodnote 6 EURO naraz alebo každý zo šiestich poukazov v hodnote 1 EURO samostatne. Päť zo šiestich poukazov môžu ich majitelia použiť na ľubovoľné kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia. Jeden zo šiestich poukazov môže jeho majiteľ použiť na filmové predstavenie alebo iné ľubovoľné kultúrne podujatie. Takýto poukaz je od ostatných poukazov farebne odlíšený a má špecifický kód.

Ak je cena vstupenky alebo služby vyššia, ako je hodnota kultúrneho poukazu, rozdiel sa dopláca. Majiteľ poukazu však nemôže žiadať vrátenie hotovosti v prípade, ak je cena vstupenky alebo služby nižšia, ako je hodnota poukazu, ktorou sa vstupné alebo služba uhrádza.

Kultúrny poukaz je neprenosný (môže ho použiť iba jeho majiteľ), je centrálne evidovaný jedinečným číslom, obsahuje ochranné prvky proti sfalšovaniu, meno majiteľa, názov a adresu školy. Žiak alebo učiteľ môže získať v roku 2011 iba jeden blok kultúrnych poukazov, zložený zo šiestich samostatných kultúrnych poukazov.

Zoznam kultúrnych inštitúcií, ktoré sú zapojené do projektu Kultúrne poukazy 2011 je zverejnený na internetovej stránke www.kulturnepoukazy.sk . Na tejto adrese nájdete aj ďalšie potrebné informácie.

Cisco